Η Πρόσβαση σε πληροφορίες (Access to Information - ATI) αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αναζητά, να λαμβάνει, να μεταδίδει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά πληροφορίες. Στη δημόσια διοίκηση, η πρόσβαση σε πληροφορίες αναφέρεται στην ύπαρξη ενός ισχυρού συστήματος μέσω του οποίου οι πληροφορίες της κυβέρνησης διατίθενται σε άτομα και οργανισμούς.

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020