Τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομούν και μετασχηματίζονται ώστε να παράγουν αξία και ευημερία στην τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεκμηρίωση και παρακολούθηση, με στοιχεία και δείκτες, της ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, αποτελούν κεντρικό άξονα των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας των περιφερειών.

Η έμφαση στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό πολιτικών έρευνας και καινοτομίας έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που οι πολιτικές αυτές αναγνωρίζονται ως καθοριστικοί μοχλοί για τη βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στις περιφέρειες, μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής αριστείας και της αλληλεπίδρασής τους.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου παρουσιάζει με εξειδικευμένες εκδόσεις,  αναλυτικά στοιχεία και δείκτες για τις 13 ελληνικές περιφέρειες σχετικά με:

  • τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης όπως αυτές αποτυπώνονται στις δαπάνες Ε&Α που πραγματοποιούν οι φορείς της κάθε Περιφέρειας  και στο προσωπικού που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών,
  • τις επιδόσεις των φορέων των Περιφερειών σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα
  • την παραγωγή των φορέων της κάθε περιφέρειας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 
  • τις  διδακτορικές διατριβές που παράγονται από τα ΑΕΙ της κάθε περιφέρειας
  • τις καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων των Περιφερειών.

Επίσης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου υποστηρίζει με δείκτες την παρακολούθηση των περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.