Περίληψη:

Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει εποπτικά με infographics τα αποτελέσματα αποτίμησης των τριών κύκλων της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού». Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τους τρεις κύκλους που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2016 - 2019: Α’ κύκλος – ΕΔΒΜ20 /ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  Β’ κύκλος – ΕΔΒΜ45 /ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και Γ’ κύκλος – ΕΔΒΜ82 /ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τα δεδομένα προέκυψαν βάσει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι που συμμετείχαν στη δράση.

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων για την ενίσχυση νέων επιστημόνων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π.  "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020".

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 15