Περίληψη:

Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει εποπτικά με infographics τα αποτελέσματα αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης των τριών προκηρύξεων που είχαν ως στόχο την υποστήριξη υποψήφιων διδακτόρων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις ακόλουθες Δράσεις: Α’ προκήρυξη – ΕΔΒΜ10 Α’ κύκλος Δράσης «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας», Β’ προκήρυξη – ΕΔΒΜ31 Δράση «Υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου», Γ’ προκήρυξη – ΕΔΒΜ10 Β’ κύκλος Δράσης «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας». Τα δεδομένα προέκυψαν βάσει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις προαναφερόμενες Δράσεις.

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων για την ενίσχυση νέων επιστημόνων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π.  "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020".

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 16