Ο δείκτης GBARD αποτυπώνει την υποστήριξη του κράτους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α και την προτεραιότητα σε επιμέρους θεματικούς τομείς αυξημένου ενδιαφέροντος μέσω της κατανομής τους στους 14 Κοινωνικοοικονομικούς Στόχους NABS.

Στον δείκτη GBARD καταγράφονται οι πιστώσεις σε όλα τα σκέλη του κρατικού προϋπολογισμού (Τακτικός προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί) που διατίθενται για σκοπούς Ε&Α όχι μόνο σε φορείς του δημοσίου αλλά σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα στις επιχειρήσεις, τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.α., καθώς και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών). 

Καθοριστική στη διαμόρφωση του ελληνικού δείκτη είναι η συμβολή των διαρθρωτικών προγραμμάτων (Γ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο δείκτης GBARD συγκαταλέγεται στις επίσημες υποχρεωτικές στατιστικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου παράγει σύμφωνα με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και διαβιβάζει σε ετήσια βάση στη Eurostat τον δείκτη GBARD για την Ελλάδα, ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Τα στοιχεία συλλέγονται από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) καθώς και τις αρχικές πιστώσεις (προσωρινός προϋπολογισμός).

Σύντομη περιγραφή δεδομένων

Κρατικές πιστώσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) 

Ο δείκτης GBARD αποτυπώνει την κρατική υποστήριξη ή διαφορετικά την προτεραιότητα που δίνουν οι κυβερνήσεις στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α. 

Καλύπτει την Ε&Α που χρηματοδοτείται από το κράτος όχι μόνο σε φορείς του δημοσίου, αλλά και στους άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας (π.χ. επιχειρήσεις, ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα, κ.λπ.) καθώς και στο εξωτερικό.

Παράγονται στοιχεία για:

  • Τις κρατικές πιστώσεις Ε&Α στον προσωρινό και τον τελικό προϋπολογισμό κάθε έτους, με ανάλυση στους 14 κοινωνικοοικονομικούς στόχους NABS. 
  • Χρηματοδότηση σχεδίων (project funding) και θεσμική χρηματοδότηση (institutional funding) 
  • Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α

 

Περισσότερες πληροφορίες για το μεθοδολογικό πλαίσιο των στατιστικών GBARD μπορείτε να δείτε στις Εκθέσεις Ποιότητας.

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί  

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2020 - για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις (ισχύει για τις στατιστικές GBARD με έτος αναφοράς 2020 και εφεξής)  

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 995/2012 - Κανόνες εφαρμογής της απόφασης 1608/2003/ΕΚ για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και την τεχνολογία  (ισχύει για τις στατιστικές GBARD από το έτος αναφοράς 2012 έως το έτος αναφοράς 2019)

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ)1608/2003 - Κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (καταργήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2021)   

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 753/2004 - Εφαρμογή του ΕΚ 1608/2003 για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (καταργήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2021)   

Έγγραφα αναφοράς
 
Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris

Frascati Manual (2002): Proposed Standard Practice for Surveys on Research Experimental Development (2002) 

Ονοματολογία για την Ανάλυση και  τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων -Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets (NABS)