Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (DigCompOrg) διαθέσιμο στα ελληνικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου δημοσιεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg) στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

περισσότερα...

Ποιες πρωτοπόρες τεχνολογίες αξιοποιούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους

H υιοθέτηση ψηφιακών πρακτικών επιταχύνεται και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική επιχειρηματική στρατηγική για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις, ειδικά όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (58,5%) χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρησιακών διαδικασιών, αξιοποιώντας, κατά κύριο λόγο, εσωτερικούς πόρους (ανθρώπινους, υλικούς και τεχνολογικούς) και τεχνογνωσία.

περισσότερα...

Η δημόσια στατιστική πληροφόρηση στο επίκεντρο νέου έργου που υλοποιεί το ΕΚΤ

Ένα νέο αναπτυξιακό έργο που σχετίζεται με την παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων τόσο στους υπεύθυνους άσκησης πολιτικής, όσο και στην επιστημονική, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας υλοποιείται από το ΕΚΤ.

περισσότερα...

O Ψηφιακός Μετασχηματισμός κεντρική επιχειρηματική στρατηγική για 8 στις 10 επιχειρήσεις

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική στρατηγική ανάπτυξης για 8 στις 10 επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ενώ οι τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία αφορούν τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εφαρμογή συστημάτων ERP και CRM.

περισσότερα...

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο επίκεντρο της στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων

Μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον κεντρικό της στρατηγικό σχεδιασμό. Μία στις δύο επιχειρήσεις καινοτομεί χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Μία στις τρεις επιχειρήσεις διαθέτει τις εσωτερικές ικανότητες, υποδομές και προσωπικό, για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών. Η υιοθέτηση πρωτοπόρων τεχνολογιών είναι ακόμα περιορισμένη, ωστόσο πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τεχνολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, το υπολογιστικό νέφος, για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

περισσότερα...