Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αφορά μια συνεχή διαδικασία αλλαγών στη λειτουργία τους. Η επίτευξή του περιλαμβάνει την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας, νέων οργανωσιακών δομών και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων επιταχύνεται συνεχώς, τροφοδοτούμενος από ένα σύνολο ψηφιακών τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων, μέσων επικοινωνίας και κοινωνικών δραστηριοτήτων που προοδευτικά ωριμάζουν, υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να επηρεάσουν όλο και περισσότερο, όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η διεθνής στατιστική κοινότητα έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να υλοποιεί μία σειρά δράσεων για την ενίσχυση της βάσης των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων για την παρακολούθηση και τη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των χωρών. Ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Συστήματος, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εναρμονίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, ήδη έχει εντάξει και συνεχώς διευρύνει τις στατιστικές που παράγει με στοιχεία που αποτυπώνουν σημαντικές πλευρές του ψηφιακού μετασχηματισμου στην Ελλαδα. Μάλιστα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της ερευνητικής και στατιστικής δραστηριότητας του ΕΚΤ από το 2019, χρονιά κατά την οποία ο οργανισμός προχώρησε στην αυτοτελή συγκρότησή του υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έτσι, στο πλαίσιο της στατιστικής έρευνας για την Καινοτομία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2019 σε 12.213 επιχειρήσεις, σχεδιάστηκε μια παράλληλη, εστιασμένη έρευνα και συγκεντρώθηκαν δεδομένα για τις στρατηγικές και τις πρακτικές που συνδέονται άμεσα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, την περίοδο 2016-2018. Τον Ιούνιο του 2020 δημοσιεύτηκε η έκδοση με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα καταγράφονται οι στρατηγικές και επιχειρησιακές πρακτικές που συνδέονται άμεσα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Διερευνάται η θέση του στον στρατηγικό τους σχεδιασμό και αποτυπώνονται οι κυριότεροι τομείς ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπρόσθετα, υπάρχουν στοιχεία για την υιοθέτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων ψηφιακών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας, τη σημασία που αποδίδουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού τους καθώς και για τη χρήση ψηφιακών πρακτικών για την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά.

Στα τέλη του 2020 ακολούθησε η δεύτερη στη νέα σειρά στατιστικών εκδόσεων που έχει εγκαινιάσει το ΕΚΤ. Εστιάζει στην εξέταση της πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020, έτος αναγκαστικής μείωσης των «φυσικών» οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19. Η έρευνα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της πολυετούς, περιοδικής επίσημης στατιστικής έρευνας για την Έρευνα & Ανάπτυξη και πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2020 στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στη χώρα μας.