Ο δείκτης «Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» αναφέρεται στον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται ανά έτος στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές για τη μέτρηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα άρθρα (articles), τα σχόλια (research notes) και οι ανασκοπήσεις (reviews). 

Στις περιπτώσεις συνεργασιών μεταξύ περισσότερων τους ενός φορέων από διαφορετικές Περιφέρειες, ακολουθείται η τεχνική προσμέτρησης «whole counting», δηλαδή κάθε δημοσίευση  προσμετράται από μια φορά για κάθε Περιφέρεια. Η τεχνική αυτή ακολουθείται στις βιβλιομετρικές αναλύσεις του ΕΚΤ σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Κατά συνέπεια ο πραγματικός αριθμός των δημοσιεύσεων για το σύνολο της χώρας δεν προκύπτει από το άθροισμα των δημοσιεύσεων των επιμέρους Περιφερειών.

Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων
Περιφέρεια 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 526 514 515 554 507 505
Κεντρική Μακεδονία 2.431 2.521 2.402 2.488 2.508 2.604
Δυτική Μακεδονία 118 135 143 113 118 113
Ήπειρος 903 880 854 841 824 890
Θεσσαλία 646 655 682 621 683 696
Ιόνια Νησιά 17 23 17 26 42 23
Δυτική Ελλάδα 1.164 1.127 1.101 1.127 1.180 1.247
Στερεά Ελλάδα 49 51 55 49 51 47
Πελοπόννησος 69 87 79 79 92 97
Αττική 5.811 6.078 5.994 6.043 5.925 6.141
Βόρειο & Νότιο Αιγαίο 241 224 252 288 236 227
Κρήτη 1.362 1.440 1.399 1.427 1.414 1.457
Ελλάδα 10.920 11.203 11.090 10.897 10.814 10.989

Αρχείο: 

RIS_pub_1_2011_2016.xlsx