Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2014 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2012-2014. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:

-          Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο)

-          Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

-          Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2012-2014.

Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς  Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2012-2014 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 13.843 επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Αριθμός επιχειρήσεων πληθυσμού 2014 Καινοτόμες επιχειρήσεις Μη καινοτόμες επιχειρήσεις Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 11.842 5.886 5.956 1.236 1.533 3.117
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 1.787 986 801 165 151 670
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 214 185 29 25 16 144
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 13.843 7.057 6.786 1.426 1.700 3.931
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 5.276 2.740 2.536 743 673 1.324
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 949 607 342 93 113 401
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 127 115 12 17 9 89
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 6.352 3.462 2.890 853 795 1.814
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 96 24 72 14 :c 9
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 17 :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 117 34 83 17 :c 14
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο 4 4 :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 108 27 81 15 :c 11
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.996 2.630 2.366 703 651 1.276
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 861 554 307 77 97 380
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 114 105 9 15 9 81
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 5.971 3.289 2.682 795 757 1.737
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 1.436 785 651 151 209 425
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο 128 87 :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο 5 4 :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 1.569 876 693 167 235 474
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 196 102 94 17 31 54
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 452 216 236 43 76 97
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 66 39 27 6 13 20
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 714 357 357 66 120 171
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 157 80 77 20 23 37
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 174 97 77 14 25 58
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 236 133 103 35 28 70
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 567 310 257 69 76 165
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 14 6 8 :c :c 4
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 213 146 67 24 18 104
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 60 47 13 :c :c 34
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 282 146 136 45 33 68
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 569 345 224 78 57 210
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 455 193 262 53 41 99
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 97 45 52 20 5 20
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 661 380 281 136 65 179
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 64 45 19 9 :c 34
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 205 149 56 33 23 93
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 318 210 108 59 45 106
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 35 15 20 4 :c 8
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 46 24 22 10 :c 13
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 1.329 823 506 251 139 433
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 317 164 153 32 48 84
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 134 86 48 31 14 41
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 220 90 130 28 22 40
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 671 340 331 91 84 165
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 46 16 30 7 4 5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 13 :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 5 :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 64 25 39 10 5 10
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 138 70 68 19 17 34
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 58 40 :c :c :c 15
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 4 :c :c :c 4
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 200 114 86 31 30 53
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 103 58 45 14 15 29
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο 8 :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 85 49 36 16 9 :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο 4 :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 97 56 41 17 15 24
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 6.566 3.146 3.420 493 860 1.793
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 838 379 459 72 38 269
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 87 70 17 8 7 55
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 7.491 3.595 3.896 573 905 2.117
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.062 2.066 1.996 223 647 1.196
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 402 144 258 :c :c 131
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 18 13 5 :c :c 11
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 4.482 2.223 2.259 227 658 1.338
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.171 382 789 95 92 195
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 211 92 119 :c :c 46
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 34 26 8 :c :c 24
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 1.416 500 916 126 109 265
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 417 166 251 33 39 94
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 296 59 237 :c :c 17
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 32 11 21 :c :c 8
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 745 236 509 58 59 119
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 557 210 347 60 36 114
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 114 54 60 8 14 32
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 671 264 407 68 50 146
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 628 361 267 76 36 249
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 122 81 :c 22 :c 53
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 21 18 :c 7 :c 10
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 771 460 311 105 43 312
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 255 124 131 29 14 81
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 71 31 40 7 :c 21
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 84 35 49 8 6 21
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 111 63 48 11 9 43
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 212 179 33 44 9 126
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 38 28 10 6 :c 20
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 99 37 62 :c 13 17
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 45 28 :c 11 :c 15
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 13 12 :c :c :c 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 157 77 80 18 18 41
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 64 31 33 9 :c 14
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 12 8 4 :c :c 7
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 81 38 43 :c 10 20
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 404 190 214 43 42 105
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 45 37 8 16 4 17
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 216 108 108 38 31 39
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 606 300 306 92 72 136
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 665 335 330 97 77 161

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2014_table1.xlsx


Στην «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» διακρίνονται τέσσερεις τύποι καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγε κάθε τύπο καινοτομίας στην τριετία 2012-2014.

Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.545 3.245 2.867 3.693
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 557 708 548 670
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 141 142 121 132
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 3.243 4.095 3.536 4.495
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.117 1.533 1.114 1.639
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 340 408 348 410
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 86 86 66 82
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1.543 2.027 1.528 2.131
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 8 23 7 6
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 10 30 14 9
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο :c 26 9 :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.078 1.449 1.055 1.607
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 321 378 320 385
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 82 79 59 79
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1.481 1.906 1.434 2.071
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 323 428 334 536
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 354 475 371 607
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 31 39 59 71
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 75 91 74 160
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 11 24 12 26
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 117 154 145 257
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 43 31 39 39
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 37 58 57 67
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 57 78 61 77
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 137 167 157 183
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c 4 5 :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 99 98 77 109
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c 27 28 :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 63 84 57 79
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 187 213 167 218
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 67 122 66 118
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 18 31 21 18
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 185 253 144 206
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 34 30 25 21
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 98 104 91 78
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 106 131 86 132
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 10 8 :c 11
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 13 18 :c 12
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 446 544 355 460
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 64 90 69 129
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 39 61 27 50
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 52 49 56 31
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 155 200 152 210
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 5 11 7 7
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 9 17 12 10
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 26 50 45 19
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 43 74 68 41
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 22 38 31 22
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο :c :c 31 :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 21 36 37 19
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.428 1.712 1.753 2.054
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 217 300 200 260
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 55 56 55 50
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1.700 2.068 2.008 2.364
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 885 1.014 1.136 1.478
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 76 129 73 136
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 10 12 11
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 972 1.153 1.221 1.625
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 140 261 230 183
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 49 64 55 42
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 21 24 22 19
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 210 349 307 244
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 71 106 104 103
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 12 33 32 9
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 8 10 7 8
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 91 149 143 120
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 89 162 129 85
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 30 38 35 39
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 119 200 164 124
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 239 241 206 223
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 52 65 37 54
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 14 13 9 10
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 305 319 252 287
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 64 80 62 92
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 12 21 15 19
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 25 20 9 27
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 41 40 42 35
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 140 137 111 96
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 23 21 13 18
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 16 19 20 19
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 14 22 15 8
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 9 8 11 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 39 49 46 36
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 16 20 19 15
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 6 8 7 6
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 17 21 20 15
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 100 116 117 94
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 22 26 17 15
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 52 56 48 63
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 148 177 161 151
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 174 198 182 172

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2014_table2.xlsx


 

Οι επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας αναλύονται περαιτέρω στον τρίτο πίνακα που ακολουθεί. Καταγράφεται ο αριθμός επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που στην τριετία 2012-2014 είτε εισήγαγαν καινοτομία προϊόντος είτε καινοτομία διαδικασίας είτε υλοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν ακόμα σε εξέλιξη στο τέλος του 2014 ή ανεστάλησαν πριν την ολοκλήρωσή τους

 

Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος και διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε αναστολή (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη και σε αναστολή (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.351 689 1.389 1.856 214 132 71
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 835 75 226 482 :c :c :c
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 169 22 23 119 :c :c :c
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 5.355 786 1.638 2.457 238 154 82
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.065 276 692 841 148 81 27
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 494 50 118 290 :c :c :c
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 106 16 16 70 :c :c :c
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 2.665 342 826 1.201 160 101 35
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 23 :c 15 8 :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 31 :c 20 10 :c :c :c
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 26 :c 16 :c :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.978 276 647 802 148 78 27
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 456 49 106 272 :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 96 15 12 67 :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 2.530 340 765 1.141 158 93 33
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 576 71 176 252 37 29 11
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο 61 :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο 4 :c :c :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 641 79 200 275 38 36 13
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 71 :c 22 17 15 :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 140 31 47 44 :c 6 :c
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 26 :c 15 9 :c :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 237 47 84 70 27 9 :c
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 57 19 7 24 :c 5 :c
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 72 11 32 26 :c :c :c
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 105 9 30 48 11 :c :c
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 234 39 69 98 16 7 5
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 4 :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 128 22 21 77 :c 6 :c
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 42 :c :c :c :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 113 9 30 54 20 :c :c
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 287 40 66 147 24 10 :c
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 150 14 69 53 :c :c :c
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 40 6 19 12 :c :c :c
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 315 42 110 143 4 11 5
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 43 9 5 25 :c :c :c
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 125 11 17 87 8 :c :c
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 165 20 45 86 :c 12 :c
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 12 :c :c 6 :c :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 24 :c :c 13 :c :c 4
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 684 86 184 360 19 26 9
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 116 8 34 56 18 :c :c
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 73 6 28 33 6 :c :c
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 68 15 12 37 4 :c :c
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 257 29 74 126 28 :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 11 :c 6 5 :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 20 :c 9 8 :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 53 :c 24 26 :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 27 :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 84 :c 32 42 :c 6 :c
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 43 :c 17 21 :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 40 :c :c :c :c :c :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 41 :c 15 21 :c :c :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.286 413 697 1.015 66 51 44
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 341 25 108 192 :c :c :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 63 6 7 49 :c :c :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 2.690 444 812 1.256 78 53 47
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.419 330 459 555 27 :c :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 135 :c :c 71 :c :c :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 :c :c 10 :c :c :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 1.565 336 517 636 28 23 25
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 291 :c 128 133 6 :c :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 76 11 26 38 :c :c :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 25 :c 4 20 :c :c :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 392 19 158 191 7 13 4
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 127 :c 40 66 :c 8 :c
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 39 6 :c 6 :c :c :c
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 11 :c :c 8 :c :c :c
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 177 11 69 80 4 9 :c
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 174 :c 81 81 :c :c :c
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 41 :c 8 30 :c :c :c
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 215 8 89 111 :c 4 :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 324 50 52 189 20 9 :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 75 :c :c 51 :c :c :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 17 :c :c 11 :c :c :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 416 54 68 251 28 11 4
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 109 10 26 54 16 :c :c
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 28 :c 11 10 5 :c :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 29 8 :c 17 :c :c :c
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 54 9 8 32 5 :c :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 170 21 18 119 :c 7 :c
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 26 :c :c 19 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 24 5 :c 11 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 26 :c 10 12 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 9 :c :c 8 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 59 8 18 31 :c :c :c
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 23 :c :c 15 :c :c :c
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 8 :c :c 6 :c :c :c
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 28 7 11 10 :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 148 :c 22 94 9 :c 11
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 33 :c 7 19 :c :c :c
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 77 18 22 34 :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 228 21 50 127 :c :c 11
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 258 27 51 147 13 6 14

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2014_table3.xlsx


 

Ο τέταρτος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία οργανωσιακής καινοτομίας ή/και καινοτομίας μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, καθώς και τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγαν τους επιμέρους τύπος στην τριετία 2012-2014.

Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.649 956 1.782 1.911
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 822 152 274 396
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 160 28 39 93
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 5.631 1.136 2.095 2.400
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.996 357 882 757
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 515 105 167 243
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 98 16 32 50
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 2.609 478 1.081 1.050
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 10 4 :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 17 8 :c 6
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 12 :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.926 319 871 736
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 478 93 158 227
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 90 11 31 48
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 2.494 423 1.060 1.011
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 633 97 299 237
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο 74 :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 709 102 338 269
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 85 14 26 45
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 174 14 100 60
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 32 6 20 6
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 291 34 146 111
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 60 21 21 18
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 84 17 27 40
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 97 20 36 41
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 241 58 84 99
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 6 :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 121 12 44 65
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 38 :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 102 23 45 34
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 267 49 100 118
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 141 23 75 43
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 26 8 5 13
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 244 38 100 106
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 35 14 10 11
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 117 39 26 52
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 150 18 64 68
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 11 :c 8 :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 14 :c 8 :c
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 571 111 216 244
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 132 :c 63 66
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 55 :c 28 22
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 61 30 5 26
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 248 38 96 114
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 9 :c :c 5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 15 5 :c 7
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 51 32 :c 13
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 28 :c 8 :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 83 42 15 26
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 44 22 13 9
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 33 14 :c :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 39 20 :c 17
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.653 599 900 1.154
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 307 47 107 153
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 62 12 7 43
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 3.022 658 1.014 1.350
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.843 365 707 771
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 140 :c :c 69
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 13 :c :c 10
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 1.996 371 775 850
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 287 104 57 126
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 62 20 :c 35
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 25 6 :c 16
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 374 130 67 177
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 133 30 29 74
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 37 :c :c 4
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 8 :c :c 7
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 178 58 35 85
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 149 64 20 65
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 47 8 12 27
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 196 72 32 92
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 285 62 79 144
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 59 :c :c 32
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 :c :c 8
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 355 68 103 184
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 95 :c 33 59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 24 5 9 10
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 27 :c 18 9
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 52 17 10 25
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 136 40 25 71
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 21 :c 8 10
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 30 11 10 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 17 :c :c 6
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 12 :c :c 8
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 59 23 13 23
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 22 :c :c 12
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 7 :c :c 6
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 30 15 10 5
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 147 53 30 64
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 21 6 4 11
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 70 7 22 41
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 208 57 47 104
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 238 66 56 116

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2014_table4.xlsx