Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται για τους τομείς GOV και HES προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Το ίδιο ίσχυε και για τα έτη πριν το 2012 (Κανονισμός 753/2004).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 17.10.2017

Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 13.552
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 2.137
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 3.684
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 2.576
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 579
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 2.066
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 2.510

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_TOTAL_F_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 2.870
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 379
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 1.803
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 397
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 99
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 168
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 24

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_ΒES_F_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 625 : 688 : 729 : : : : : 2.073 : 2.729 : 3.313 :
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 349 : 461 : 504 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 330 : 288 : 311 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 389 : 477 : 816 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 63 : 74 : 134 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 125 : 146 : 143 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 819 : 1.284 : 1.405 :

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_GOV_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 3.260 : 3.392 : 4.268 : : : : : 6.102 : 7.320 : 7.500 :
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 840 : 1.086 : 1.109 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 1.577 : 1.900 : 1.774 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 1.733 : 1.186 : 1.224 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 255 : 302 : 359 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 842 : 1.601 : 1.649 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 856 : 1.245 : 1.386 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_HES_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 (1) 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Σύνολο χώρας 23 : 70 : 66 : : : : : 98 : 154
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 13 : 31
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 14 : 11
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 12 : 32
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 0 : 0
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 43 : 53
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 16 : 27

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_PNP_F_2017.xlsx