Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται για τους τομείς GOV και HES προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Το ίδιο ίσχυε και για τα έτη πριν το 2012 (Κανονισμός 753/2004).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 17.10.2017

Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
Γυναίκες Ερευνήτριες στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)