Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 30.226 : 31.849 : 33.603 35.140 35.531 : : : 36.913 37.361 42.188 43.059 49.658 41.790
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 989 : 1.023 : : : : : 1.509 : 1.925 : 1.726 :
Κεντρική Μακεδονία : : 4.994 : 6.105 : : : : : 6.347 : 6.822 : 7.624 :
Δυτική Μακεδονία : : 185 : 154 : : : : : 639 : 473 : 760 :
Ήπειρος : : 752 : 1.037 : : : : : 1.141 : 1.517 : 1.776 :
Θεσσαλία : : 1.173 : 800 : : : : : 2.165 : 1.676 : 1.953 :
Ιόνια Νησιά : : 110 : 149 : : : : : 206 : 327 : 866 :
Δυτική Ελλάδα : : 2.371 : 2.075 : : : : : 2.133 : 2.352 : 2.994 :
Στερεά Ελλάδα : : 311 : 489 : : : : : 749 : 777 : 1.030 :
Πελοπόννησος : : 209 : 562 : : : : : 864 : 879 : 1.247 :
Αττική : : 18.495 : 18.583 : : : : : 16.137 : 20.243 : 24.426 :
Βόρειο Αιγαίο : : 251 : 269 : : : : : 754 : 627 : 743 :
Νότιο Αιγαίο : : 191 : 147 : : : : : 599 : 520 : 463 :
Κρήτη : : 1.914 : 2.211 : : : : : 3.671 : 4.051 : 4.048 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_FTE_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 11.171 11.607 11.608 : 11.665 11.402 11.562 : : : 6.324 6.532 6.832 7.750 8.131 9.102
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 320 : 103 : 59 : : : 174 : 137 : 144 :
Κεντρική Μακεδονία : : 1.346 : 3.406 : 1.369 : : : 1.188 : 668 : 815 :
Δυτική Μακεδονία : : 13 : 2 : : : : : 50 : 56 : 53 :
Ήπειρος : : 22 : 29 : 17 : : : 41 : 63 : 59 :
Θεσσαλία : : 109 : 43 : 24 : : : 41 : 57 : 69 :
Ιόνια Νησιά : : 1 : 2 : 1 : : : 14 : 4 : 26 :
Δυτική Ελλάδα : : 215 : 543 : 454 : : : 248 : 326 : 322 :
Στερεά Ελλάδα : : 277 : 378 : 248 : : : 372 : 329 : 381 :
Πελοπόννησος : : 137 : 4 : 13 : : : 140 : 60 : 52 :
Αττική : : 9.112 : 7.288 : 9.057 : : : 3.888 : 5.009 : 5.981 :
Βόρειο Αιγαίο : : : : 6 : : : : : 8 : 6 : 25 :
Νότιο Αιγαίο : : 69 : 14 : : : : : 30 : 7 : 6 :
Κρήτη : : 84 : 204 : 319 : : : 129 : 110 : 198 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_FTE_BES_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 4.715 : 5.101 : 4.345 4.578 4.584 : : : 9.620 9.982 11.436 10.818 13.628 11.750
Αν.Μακεδ., Θράκη 189 : 96 : 58 : : : : : 97 : 246 : 201 :
Κεντρική Μακεδονία 465 : 595 : 439 : : : : : 1.300 : 1.347 : 1.610 :
Δυτική Μακεδονία 37 : 36 : 27 : : : : : 389 : 163 : 388 :
Ήπειρος 50 : 43 : 15 : : : : : 205 : 456 : 228 :
Θεσσαλία 82 : 76 : 34 : : : : : 308 : 319 : 446 :
Ιόνια Νησιά 4 : 6 : 6 : : : : : 112 : 98 : 196 :
Δυτική Ελλάδα 212 : 207 : 208 : : : : : 299 : 583 : 831 :
Στερεά Ελλάδα 92 : 32 : 20 : : : : : 269 : 179 : 359 :
Πελοπόννησος 51 : 44 : 28 : : : : : 479 : 424 : 673 :
Αττική 2.843 : 3.208 : 2.713 : : : : : 4.515 : 5.510 : 6.401 :
Βόρειο Αιγαίο 11 : 12 : 9 : : : : : 80 : 101 : 262 :
Νότιο Αιγαίο 16 : 17 : 17 : : : : : 254 : 246 : 227 :
Κρήτη 665 : 728 : 772 : : : : : 1.311 : 1.763 : 1.806 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_FTE_GOV_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 14.241 : 14.947 : 17.401 18.952 19.172 : : : 20.640 20.508 23.390 23.973 27.383 20.404
Αν.Μακεδ., Θράκη 643 : 574 : 863 : : : : : 1.239 : 1.538 : 1.378 :
Κεντρική Μακεδονία 3.511 : 3.031 : 3.743 : : : : : 3.811 : 4.718 : 5.107 :
Δυτική Μακεδονία 13 : 136 : 109 : : : : : 192 : 247 : 314 :
Ήπειρος 1.017 : 686 : 1.011 : : : : : 893 : 992 : 1.483 :
Θεσσαλία 495 : 988 : 718 : : : : : 1.815 : 1.298 : 1.437 :
Ιόνια Νησιά 88 : 103 : 142 : : : : : 80 : 224 : 644 :
Δυτική Ελλάδα 2.196 : 1.950 : 1.412 : : : : : 1.587 : 1.441 : 1.841 :
Στερεά Ελλάδα 6 : 1 : 48 : : : : : 104 : 265 : 286 :
Πελοπόννησος 0 : 17 : 520 : : : : : 243 : 392 : 519 :
Αττική 5.392 : 6.015 : 7.340 : : : : : 7.478 : 9.364 : 11.696 :
Βόρειο Αιγαίο 137 : 239 : 256 : : : : : 664 : 517 : 453 :
Νότιο Αιγαίο 57 : 105 : 127 : : : : : 307 : 258 : 224 :
Κρήτη 686 : 1.101 : 1.113 : : : : : 2.229 : 2.136 : 2.001 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_FTE_HES_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 99 : 193 : 193 207 213 : : : 331 340 530 518 516 533
Αν.Μακεδ., Θράκη : : : : : : : : : : 0 : 3 : 3 :
Κεντρική Μακεδονία 44 : 22 : 22 : : : : : 48 : 90 : 92 :
Δυτική Μακεδονία : : : : : : : : : : 8 : 6 : 6 :
Ήπειρος : : : : : : : : : : 3 : 6 : 6 :
Θεσσαλία : : : : : : : : : : 1 : 2 : 1 :
Ιόνια Νησιά : : : : : : : : : : 0 : 0 : 0 :
Δυτική Ελλάδα : : : : : : : : : : 0 : 2 : 1 :
Στερεά Ελλάδα : : : : : : : : : : 4 : 4 : 4 :
Πελοπόννησος 6 : 11 : 10 : : : : : 2 : 3 : 3 :
Αττική 50 : 160 : 161 : : : : : 255 : 360 : 348 :
Βόρειο Αιγαίο : : : : : : : : : : 2 : 3 : 3 :
Νότιο Αιγαίο : : : : : : : : : : 8 : 9 : 7 :
Κρήτη : : : : : : : : : : 1 : 41 : 42 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_FTE_PNP_2001_2017.xlsx