Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)