Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001 και μετά.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ. Έως και το 2011 η υποβολή του ήταν προαιρετική. Από το 2012 και μετά, η υποβολή του έγινε υποχρεωτική, με εξαίρεση τον τομέα Τριτοβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 26.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 (e)(b) 2009 (e) 2010 (e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 851,50 : 977,78 1.021,47 1.153,53 1.222,60 1.341,60 1.601,57 1.485,94 1.352,52 1.391,16 1.337,60 1.465,67 1.488,74 1.703,82 1.754,18 2.038,43
Βασική έρευνα : : : : : : : : : : 412,50 : 507,50 : 611,19 : 638,06
Εφαρμοσμένη έρευνα : : : : : : : : : : 570,55 : 570,47 : 666,34 : 666,44
Πειραματική ανάπτυξη : : : : : : : : : : 408,11 : 387,70 : 426,29 : 733,93

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPERD_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στις Επιχειρήσεις (BES) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 (e) 2009 (e) 2010 (e) 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 278,10 287,10 313,49 317,37 357,36 367,30 383,53 : : : 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,40 994,04
Βασική έρευνα 11,30 : 19,62 : 33,79 : 24,32 : : : 24,57 : 33,15 : 66,36 : 111,55
Εφαρμοσμένη έρευνα 58,20 : 86,53 : 132,38 : 79,43 : : : 192,49 : 190,11 : 215,28 : 279,34
Πειραματική ανάπτυξη 208,60 : 207,34 : 191,19 : 279,77 : : : 268,81 : 265,43 : 279,95 : 603,15

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPERD_BES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,68 479,35 438,82 451,14
Βασική έρευνα : : : : : : : : : : 128,20 : 168,76 : 193,06 : 184,78
Εφαρμοσμένη έρευνα : : : : : : : : : : 153,70 : 170,02 : 191,66 : 181,56
Πειραματική ανάπτυξη : : : : : : : : : : 49,83 : 71,35 : 94,63 : 84,80

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPERD_GOV_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 382,50 : 456,77 492,00 547,72 584,50 660,50 : : : 559,53 534,30 548,60 553,20 643,77 559,35 576,85
Βασική έρευνα : : : : : : : : : : 253,62 : 297,64 : 346,05 : 332,43
Εφαρμοσμένη έρευνα : : : : : : : : : : 219,20 : 203,25 : 249,55 : 201,18
Πειραματική ανάπτυξη : : : : : : : : : : 86,71 : 47,71 : 48,17 : 43,24

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPERD_HES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 3,10 : 9,13 9,50 14,55 16,40 16,90 : : : 14,04 12,80 18,25 18,48 19,11 15,61 16,40
Βασική έρευνα : : : : : : : : : : 6,12 : 7,95 : 5,72 : 9,30
Εφαρμοσμένη έρευνα : : : : : : : : : : 5,15 : 7,09 : 9,85 : 4,36
Πειραματική ανάπτυξη : : : : : : : : : : 2,77 : 3,21 : 3,54 : 2,74

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPERD_PNP_2001_2017.xlsx