Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001 και μετά.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ. Έως και το 2011 η υποβολή του ήταν προαιρετική. Από το 2012 και μετά, η υποβολή του έγινε υποχρεωτική, με εξαίρεση τον τομέα Τριτοβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 26.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στις Επιχειρήσεις (BES) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά είδος Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)