Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) ανά σχήμα χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το έτος 2007. 

Ο δείκτης υποβάλλεται σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Η υποβολή της ανάλυσης του δείκτη στα σχήματα χρηματοδότησης είναι προαιρετική.

Η παραγωγή του δείκτη GBARD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 08.01.2020)

Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (GBARD) ανά σχήμα χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2007 2008 (b) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Θεσμική χρηματοδότηση (Institutional Funding) : 647,9 664,8 572,1 509,3 502,3 430,2 433,7 464,6 574,1 604,2 701,6
Χρηματοδότηση σχεδίων (Project Funding) : 380,1 184,8 111,9 139,2 229,6 428,5 347,9 458,4 372,2 280,5 416,4
ΣΥΝΟΛΟ 660,1 1028,0 849,6 684,0 648,5 731,9 858,6 781,6 923,0 946,3 884,6 1.118,0

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


 


 

Αρχείο: 

GBARD_FUNDING_MODE_2007_2018.xlsx