Χρονολογική σειρά εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης για διακρατικά συντονιζόμενη Έρευνα & Ανάπτυξη από το έτος 2012. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α αναφέρεται στις κρατικές πιστώσεις στον τελικό προϋπολογισμό κάθε έτους και αναλύεται σε:
- εθνικές συνεισφορές σε διακρατικούς δημόσιους φορείς Ε&Α
- εθνικές συνεισφορές σε πανευρωπαϊκά δημόσια προγράμματα Ε&Α
- εθνικές συνεισφορές σε διμερή ή πολυμερή δημόσια προγράμματα Ε&Α που αναπτύσσονται μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών (και με υποψήφιες χώρες και χώρες της ΕΖΕΣ).

Η παραγωγή του δείκτη GBARD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 08.01.2020)

Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)