Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS) στην Ελλάδα από το έτος 2007 (έτος εφαρμογής της νέας ονοματολογίας NABS). 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή του δείκτη GBARD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.07.2020)


Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (GBARD) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS)
  2007 2008 (b) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019(p)
ΣΥΝΟΛΟ 660,1 1027,99 849,61 683,99 648,51 731,94 858,64 781,56 923,02 946,26 884,64 1.118,01 1430,05
NABS1: Διερεύνηση και εκμετάλλευση του γήινου περιβάλλοντος 20,183 46,18 36,16 32,04 24,83 27,35 39,97 36,07 32,81 34,42 23,91 28,85 30,07
NABS2: Περιβάλλον 13,94 12,73 9,68 6,32 5,61 9,94 16,84 20,95 28,42 24,24 61,77 36,95

90,53

NABS3: Εξερεύνηση και εκμετάλλευση του διαστήματος 13,11 14,06 16,35 10,7 16,18 14,8 12,08 18 16,85 13,81 11,13 14,57 14,79
NABS4: Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και άλλες υποδομές 17,749 77,48 61,71 19,99 22,9 18,42 35,29 31,89 43,26 28,14 42,65 44,85 71,26
NABS5: Ενέργεια 14,598 92,12 35,09 21,58 20,79 29,36 21,01 21,2 17,7 20,35 59,57 39,28 63,05
NABS6: Βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογία 67,665 43,75 25,46 25,08 14,44 20,09 18 28,63 32,38 82,81 29,09 137,65 219,15
NABS7: Υγεία 36,114 45,41 44,08 39,55 45,47 49,29 68,97 61,41 112,27 125,38 114,82 128,40 138,97
NABS8: Γεωργία 42,534 38,02 31,09 28,93 31,43 27,45 28,13 29,61 30,03 32,98 18,73 32,00 59,3
NABS9: Εκπαίδευση 5,657 16,19 9,9 11,18 4,48 5,79 4,46 6,41 7,42 7,96 9 11,96 14,35
NABS10: Πολιτισμός, ψυχαγωγία, θρησκεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης 2,325 143,16 108,82 90,76 96,59 123,19 163,46 115,76 155,15 115,98 78,93 110,07 140,44
NABS11: Πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, δομές και διαδικασίες 18,388 37,27 23,46 4,23 4,88 14,7 22,09 17,72 19,81 14,99 24,78 43,83 68,68
NABS12: Γενική προαγωγή της γνώσης - προϋπολογισμοί ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) 325,47 365,8 373,99 325,34 298,1 335,26 355,02 334 362,93 374,11 363,6 412,50 443,81
NABS13: Γενική προαγωγή της γνώσης - άλλοι προϋπολογισμοί εκτός ΑΕΙ 79,118 87,93 70,1 66,33 57,12 51,32 69,73 58,98 63,17 62,39 31,17 57.63,67 54,54
NABS14: Άμυνα 3,212 7,89 3,72 1,96 5,69 4,98 3,59 0,93 0,82 8,7 15,49 19,29 21,11

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

GBARD_NABS_2007_2019.xlsx