Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον αρχικό προϋπολογισμό 2020, δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). 

Ο δείκτης GBARD (Government Budget Allocations for Research and Development / Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη), αποτυπώνει την άμεση κρατική χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α, αξιοποιώντας στοιχεία από κρατικούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα, συλλέχθηκαν από το ΕΚΤ από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες, και αφορούν τις πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Το 2020 (αρχικός προϋπολογισμός) οι συνολικές κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανέρχονται σε 1.586,4 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 300 περίπου εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019 (τελικός προϋπολογισμός) και το υψηλότερο ποσό που καταγράφεται την περίοδο 2008-2020.

gbard-metrics

Διάγραμμα 1. Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ), 2008-2020

Στην Ελλάδα το 2020, οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού αποτέλεσαν το 0,96% του ΑΕΠ και το 1,58% των δημοσίων δαπανών.

GBARD-METRICS-DAPANES

Διάγραμμα 2. Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ), 2008-2020

Τα στοιχεία αποτυπώνουν επίσης την ανάλυση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού σε πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που αφορούν τη θεσμική χρηματοδότηση των δημόσιων κυρίως φορέων (institutional funding), και πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων (project funding) τα οποία υλοποιούνται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. 

Η συμβολή των διαρθρωτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη GBARD. To 2020 καταγράφεται αύξηση στις πιστώσεις τόσο του τακτικού προϋπολογισμού, κατά 63 εκατ. ευρώ, όσο και στις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν κυρίως έργα ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά 235 εκατ. ευρώ.  

METRICS-GBARD-PDE

Διάγραμμα 3: Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α ανά σχήμα χρηματοδότησης, 2008-2020

Τα μεγαλύτερα ποσά κρατικών πιστώσεων για Ε&Α συγκεντρώνονται για δραστηριότητες γενικής προαγωγής της γνώσης (456,3 εκατ. ευρώ). Η μεγαλύτερη αύξηση, σε  σχέση με το 2019, παρουσιάζεται στις πιστώσεις που αφορούν τους κοινωνικοοικονομικούς στόχους «Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και άλλες υποδομές», κατά 71 εκατ. ευρώ, και «Βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογία» κατά 72 εκατ. ευρώ. 

metrics-gbard-stoxoi

Διάγραμμα 4: Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (σε εκατ. ευρώ) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο NABS, 2019 - 2020

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, τα οποία παράγονται και εκδίδονται από το ΕΚΤ, αποστέλλονται σε τακτική βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή των σχετικών δεικτών δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

Ετικέτες