Τον Δεκέμβριο 2017, το ΕΚΤ απέστειλε στη Eurostat τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2016. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες.

Οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α στον τελικό προϋπολογισμό για το 2016 διαμορφώθηκαν στα 946,26 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 576,07 εκατ. Ευρώ διατέθηκαν μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, 369,50 εκατ. Ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κυρίως έργα ΕΣΠΑ) και 0,69 εκατ. Ευρώ μέσω των Προσαρτημένων Προϋπολογισμών.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α αποτελούν το 0,54% του ΑΕΠ της χώρας για το 2016. 

Διάγραμμα 1: Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α ανά σκέλος Π/Υ (σε εκατ. ΕΥΡΩ και ως % ΑΕΠ)

 

Βάσει του ΕΚ 995/2012 τα στοιχεία των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού που προορίζονται για δραστηριότητες Ε&Α ταξινομούνται στους 14 κοινωνικοοικονομικούς στόχους NABS, όπως αυτοί περιγράφονται στην Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS). Αναλυτικές περιγραφές όλων των κοινωνικοοικονομικών στόχων είναι διαθέσιμες στο λεξικό όρων του ΕΚΤ.

Η κατανομή των πιστώσεων του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού στους 14 κοινωνικοοικονομικούς στόχους NABS παρουσιάζεται για το 2016 στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2: Κατανομή κρατικών πιστώσεων Ε&Α στους 14 κοινωνικοοικονομικούς στόχους NABS για το έτος 2016 (σε εκατ. ΕΥΡΩ)