Λεξικό

Όροι για το γλωσσάρι
Το ΕΚΤ παραθέτει γλωσσάρι επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων όρων σχετικών με τους δείκτες έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα με μεταφρασμένες, τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες ορολογίες της Eurostat, του ΟΟΣΑ, της ΓΓΕΤ και άλλων καθιερωμένων οργανισμών.

Πατήστε σε ένα από τα γράμματα παρακάτω για να περιηγηθείτε σε όρους που ξεκινούν από αυτό το γράμμα.

Α

Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη
Άμυνα (Oνοματολογία NABS)
Ανθρωπιστικές επιστήμες
Αριθμός ατόμων

Β

Βασική έρευνα
Βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογία (Ονοματολογία NABS)

Γ

Γενική προαγωγή της γνώσης - προϋπολογισμοί εκτός των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ονοματολογία NABS)
Γενική προαγωγή της γνώσης - προϋπολογισμοί των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ονοματολογία NABS)
Γενικοί προϋπολογισμοί / ταμεία των Πανεπιστημίων
Γεωργία (Ονοματολογία NABS)
Γεωργικές επιστήμες
Γη και κτίρια για Έρευνα και Ανάπτυξη

Δ

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα)
Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
Δαπάνες κεφαλαίου για Έρευνα και Ανάπτυξη
Δαπάνες κεφαλαίου για την Καινοτομία
Δημόσια εθνική χρηματοδότηση της διακρατικά συντονισμένης έρευνας
Διακρατικά συντονισμένη έρευνα
Διερεύνηση και εκμετάλλευση του γήινου περιβάλλοντος (Ονοματολογία NABS)

Ε

Εκπαίδευση (Ονοματολογία NABS)
Ενέργεια (Ονοματολογία NABS)
Εξερεύνηση και εκμετάλλευση του διαστήματος (Ονοματολογία NABS)
Εξωτερικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία
Έρευνα και Ανάπτυξη
Ερευνητής
Εσωτερικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
Εφαρμοσμένη έρευνα

Ι

Ιατρική και επιστήμες υγείας
Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ-FTE)

Κ

Καθαρή βασική έρευνα
Καινοτομία
Καινοτομία διαδικασίας
Καινοτομία μάρκετινγκ
Καινοτομία προϊόντος
Καινοτομικά-ενεργός επιχείρηση
Καινοτομική δραστηριότητα
Καινοτόμος επιχείρηση
Κοινωνικές επιστήμες
Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης
Κρατικός τομέας

Λ

Λοιπό προσωπικό υποστήριξης

Μ

Μεταφορές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες υποδομές (Ονοματολογία NABS)

Ν

Νέο προϊόν

Ο

Όργανα και εξοπλισμός για Έρευνα και Ανάπτυξη
Οργανωσιακή καινοτομία
Οριοθέτηση της Έρευνας και Ανάπτυξης

Π

Πειραματική ανάπτυξη
Περιβάλλον (Ονοματολογία NABS)
Πηγές χρηματοδότησης Έρευνας και Ανάπτυξης
Πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, δομές και διαδικασίες (Ονοματολογία NABS)
Πολιτισμός, ψυχαγωγία, θρησκεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης (Ονοματολογία NABS)
Προσανατολισμένη βασική έρευνα
Προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης

Σ

Στατιστική μονάδα

Τ

Τεχνικοί
Τομέας εξωτερικού
Τομέας επιχειρήσεων
Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (ΙΜΚΙ)
Τομέας μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τρέχουσες δαπάνες για την Καινοτομία

Υ

Υγεία (Ονοματολογία NABS)

Φ

Φυσικές επιστήμες