Οι Γενικοί προϋπολογισμοί / ταμεία των πανεπιστημίων είναι οι γενικές επιχορηγήσεις που λαμβάνουν (τα πανεπιστήμια) από το Υπουργείο Παιδείας ή από τις αντίστοιχες περιφερειακές ή τοπικές αρχές για την υποστήριξη των συνολικών δραστηριοτήτων τους έρευνας και διδασκαλίας. Η απόφαση για το μέρος της επιχορήγησης το οποίο θα δεσμευτεί για Ε&Α είναι εσωτερικό ζήτημα των πανεπιστημίων. Οι γενικοί προϋπολογισμοί / ταμεία των πανεπιστημίων πρέπει να πιστώνονται στον κρατικό τομέα ως πηγή χρηματοδότησής για να διευκολύνονται οι διεθνείς συγκρίσεις.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στους γενικούς προϋπολογισμούς / ταμεία των πανεπιστημίων:

  • Οι συμβάσεις Ε&Α που συνάπτουν και οι ερευνητικές επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από το κράτος ή από άλλες εξωτερικές πηγές
  • Τα εισοδήματα από κληροδοτήματα, εταιρικές συμμετοχές, εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και από την παροχή υπηρεσιών που δεν ανήκουν στον τομέα της Ε&Α, όπως για παράδειγμα δίδακτρα, συνδρομές σε περιοδικά τους και πωλήσεις πλάσματος αίματος ή γεωργικών προϊόντων