Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (ΣΕΛ) είναι ένα στατιστικό πλαίσιο που παρέχει ένα συνολικό, συνεκτικό και ευέλικτο σύνολο μακροοικονομικών λογαριασμών για το σκοπό της χάραξης πολιτικής, της ανάλυσης και της έρευνας. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι το ΣΕΛ του 2008.