Η Γενική κυβέρνηση αποτελείται από θεσμικές μονάδες που, εκτός από την τήρηση των πολιτικών και νομοθετικών καθηκόντων τους, αναδιανέμουν το εισόδημα και τον πλούτο και παράγουν υπηρεσίες και αγαθά για ατομική ή συλλογική κατανάλωση, κυρίως σε μη αγοραία βάση. Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που ελέγχονται από το κράτος.