Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της Υγείας περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με την προστασία, την προαγωγή και την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας - ερμηνευόμενης ευρύτερα ώστε να περιλαμβάνει θέματα υγείας σχετικά με τη διατροφή και την υγιεινή των τροφίμων. Εκτείνεται από την προληπτική ιατρική σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας όλες τις πτυχές της ιατρικής και χειρουργικής αγωγής, την παροχή νοσοκομειακής και κατ' οίκον περίθαλψης έως την κοινωνική ιατρική, την παιδιατρική και γηριατρική έρευνα.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Την πρόληψη, επιτήρηση και έλεγχο μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών.
  • Την παρακολούθηση (και επίβλεψη) της κατάστασης που επικρατεί στη δημόσια υγεία.
  • Την προαγωγή της υγείας.
  • Την επαγγελματική υγεία.
  • Τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για τη δημόσια υγεία.
  • Τη διαχείριση της δημόσιας υγείας.
  • Τις επιμέρους υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
  • Την ιατρική περίθαλψη σε προσψπικό επίπεδο που παρέχεται σε ευπαθείς και υψηλού κινδύνου ομάδες.