Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και  Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας της Βιομηχανικής παραγωγής και τεχνολογίας περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Τη βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής και τεχνολογίας.
  • Τα βιομηχανικά προιόντα και τις διαδικασίες παραγωγής τους.

 Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας.
  • Όλη τη μεταποίηση, όπως αυτή ορίζεται στη στατιστική ταξινόμηση των οικνομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2 (κωδικοί 10-33).
  • Την ανακύκλωση των αποβλήτων (μεαλικών και μη).

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με τα βιομηχανικά προιόντα και τις διαδικασίες παραγωγής τους όταν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιδίωξης άλλων στόχων (για παράδειγμα άμυνα, διάστημα, ενέργεια, γεωργία).