Ο τομέας αυτός αποτελείται από:

  • όλα τα ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς και άτομα που είναι εγκατεστημένα έξω από τα σύνορα της χώρας εκτός από τα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη και δορυφόρους που χρησιμοποιούνται από εγχώριες οικονομικές οντότοτητες και τα πεδία δοκιμών που αποκτούν αυτές στο εξωτερικό,
  • όλους τους διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων τους μέσα στα σύνορα της χώρας (π.χ. Μόνιμη Αντιπροσωπεία της UNESCO).

Στον τομέα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται ξένες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκαταστάσεις και δραστηριοποιούνται μέσα στα σύνορα της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται στον Τομέα Επιχειρήσεων.

Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002