Ο Τομέας εξωτερικού αποτελείται από:

  • όλα τα ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς και άτομα που είναι εγκατεστημένα έξω από τα σύνορα της χώρας εκτός από τα οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη και δορυφόρους που χρησιμοποιούνται από εγχώριες οικονομικές οντότοτητες και τα πεδία δοκιμών που αποκτούν αυτές στο εξωτερικό,
  • όλους τους διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων τους μέσα στα σύνορα της χώρας (π.χ. Μόνιμη Αντιπροσωπεία της UNESCO).

Στον τομέα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται ξένες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκαταστάσεις και δραστηριοποιούνται μέσα στα σύνορα της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται στον Τομέα Επιχειρήσεων.