Τεχνικοί και ισοδύναμο προσωπικό είναι άτομα των οποίων οι κύριες εργασίες απαιτούν τεχνική γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα πεδία της μηχανικής, των φυσικών επιστημών και των επιστημών ζωής ή των κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Συμμετέχουν σε Ε&Α εκτελώντας επιστημονικές και τεχνικές εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή εννοιών και λειτουργικών μεθόδων και τη χρήση ερευνητικού εξοπλισμού, υπό την επίβλεψη ερευνητών.

Τα καθήκοντα αυτής της κατηγορίας προσωπικού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • βιβλιογραφική έρευνα και επιλογή υλικού από αρχεία και βιβλιοθήκες,
  • προετοιμασία λογισμικού,
  • διεξαγωγή πειραμάτων, δοκιμών και αναλύσεων,
  • προετοιμασία υλικών και εξοπλισμού για πειράματα, δοκιμές και αναλύσεις,
  • μετρήσεις, υπολογισμούς και δημιουργία διαγραμμάτων και γραφικών παραστάσεων,
  • διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και λήψη συνεντεύξεων.