Ως Προσωπικό απασχολούμενο σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) δεν θεωρούνται μόνο οι ερευνητές, αλλά όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίησή τους (π.χ. τεχνικοί, εργάτες, παρασκευαστές, προγραμματιστές, διοικητικοί κ.λπ.), χωρίς τη συμμετοχή των οποίων το ερευνητικό έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Συμπεριλαμβάνονται επίσης όσοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των εργασιών άλλων ερευνητών. Δεν θεωρούνται ως προσωπικό Ε&Α τα άτομα που παρέχουν έμμεσες υπηρεσίες, όπως το προσωπικό που εργάζεται στις καντίνες, οι φύλακες, οι κηπουροί και οι καθαρίστριες.