Η Προσανατολισμένη βασική έρευνα είναι βασική έρευνα που γίνεται με την προσδοκία να δημιουργήσει ένα ευρύ υπόβαθρο γνώσεων που μπορεί να αποτελέσει βάση για την επίλυση τωρινών ή αναμενόμενων μελλοντικών προβλημάτων.

Δύο παραδείγματα τέτοιας έρευνας είναι τα παρακάτω:

  • Η βασική έρευνα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο τομέα, σε πεδία όπως η νανοτεχνολογία.
  • Η βασική έρευνα, π.χ. στις κυψέλες καυσίμου, που διεξάγουν ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να ετοιμαστούν  για την εκμετάλλευση μελλοντικών τεχνολογιών.