Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας πολιτισμού, ψυχαγωγίας, θρησκείας και μέσων μαζικής ενημέρωσης περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Τα κοινωνικά φαινόμενα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της θρησκείας και των δραστηριοτήτων αναψυχής ώστε να προσδιοριστεί η επίδραση τους στην κοινωνική ζωή.
  • Τη φυλετική και πολιτισμική ένταξη και τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές σε αυτά τα ζητήματα. Η έννοια του "πολιτισμού" καλύπτει την κοινωνιολογία της επιστήμης, της θρησκείας, της τέχνης, του αθλητισμού και της αναψυχής και επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες Ε&Α στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην απόκτηση σε βάθος γνώσης της γλώσσας και την κοινωνική ένταξη, στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και στην εξωτερική πολιτιστική πολιτική.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Τις ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες.
  • Τις πολιτιστικές υπηρεσίες.
  • Τις ραδιοτηλεοπτικές και εκδοτικές υπηρεσίες.
  • Τις θρησκευτικές και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες.
  • Τη δημόσια διοίκηση.