Σημαντικό χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) είναι ότι, σε μεγάλο βαθμό, η υλοποίησή τους συνδέεται με χρηματοδότηση δηλαδή με τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μονάδων, οργανισμών ή τομέων της οικονομίας. 

Η καταγραφή των ροών χρηματοδότησης για Ε&Α έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

  • Με την καταγραφή των ποσών που κάθε μονάδα, οργανισμός ή τομέας της οικονομίας έχει εισπράξει από άλλη μονάδα, οργανισμό ή τομέα για τη διεξαγωγή Ε&Α (καταγραφή  βασισμένη στις μονάδες που διεξάγουν Ε&Α).
  • Με την καταγραφή των εξωτερικών δαπανών, δηλαδή των ποσών που μια μονάδα, οργανισμός ή τομέας της οικονομίας αναφέρει πως έχει πληρώσει σε μια άλλη μονάδα, οργανισμό ή τομέα της οικονομίας για τη διεξαγωγή Ε&Α (καταγραφή βασισμένη στις πηγές χρηματοδότησης).

Οι ροές χρηματοδότησης για Ε&Α πληρούν δυο κριτήρια: υπάρχει απευθείας μεταφορά πόρων και αυτή η μεταφορά προορίζεται και χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Ε&Α.