Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας του περιβάλλοντος περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Τον έλεγχο της ρύπανσης, οι οποίες στοχεύουν στον προσδιορισμό και την ανάλυση των πηγών της και των αιτιών τους και με όλους τους ρύπους, περιλαμβανομένων της διάχυσης τους στο περιβάλλον και των επιπτώσεων τους στον άνθρωπο, στα ζωικά και φυτικά είδη, στους μικροοργανισμούς και στη βιόσφαιρα.
 • Τη δημιουργία εγκαταστάσεων παρακολούθησης για τη μέτρηση όλων των ειδών ρύπανσης,
 • Την εξάλειψη και την πρόληψη όλων των μορφών ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

 • Την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος.
 • Την προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Τα στερεά απόβλητα.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος νερού.
 • Την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
 • Τους θορύβους και τις δονήσεις.
 • Την προστασία ειφών και βιοτόπων.
 • Την προστασία από φυσικούς κινδύνους.
 • Τη ραδιενεργή ρύπανση.