Το βασικό κριτήριο για τη διαφοροποίηση μίας δραστηριότητας Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) από άλλες δραστηριότητες είναι η παρουσία σ’ αυτήν ενός σημαντικού βαθμού καινοτομίας και η ενασχόληση με προβλήματα των οποίων η λύση δεν είναι προφανής στον κάτοχο των βασικών γνώσεων και τεχνικών του αντίστοιχου χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, αν ο πρωταρχικός σκοπός μίας εργασίας είναι οι περαιτέρω τεχνικές βελτιώσεις ενός προϊόντος ή μίας διαδικασίας, τότε αυτή εμπίπτει στον ορισμό της Ε&Α.

Αν από την άλλη μεριά, το προϊόν, η διαδικασία ή η προσέγγιση έχει ουσιαστικά οριστεί και ο πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη νέων αγορών, ο σχεδιασμός της παραγωγής ή η ομαλή λειτουργία ενός συστήματος παραγωγής ή ελέγχου, τότε αυτή δεν αποτελεί Ε&Α.

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα εργασιών που δεν αποτελούν Ε&Α, εκτός φυσικά εάν διενεργούνται αποκλειστικά ή πρωτίστως στα πλαίσια μιας ερευνητικής δραστηριότητας:

  • Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η απλή συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων γύρω από φυσικά ή κοινωνικά φαινόμενα (π.χ. έρευνες αγοράς, τριμηνιαίες έρευνες για την ανεργία, τοπογραφικές χαρτογραφήσεις ρουτίνας, γεωλογικές, υδρολογικές και μετεωρολογικές μετρήσεις ρουτίνας κλπ.) χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση.
  • Η εκπόνηση μελετών με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Η εκπόνηση μελετών όπου γίνεται απλή εφαρμογή ήδη προϋπάρχουσας γνώσης, π.χ. μηχανολογικές μελέτες κατασκευών, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.
  • Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, π.χ. υπηρεσίες βιβλιογραφίας.
  • Η δοκιμή και τυποποίηση, δηλαδή η συντήρηση των εθνικών προτύπων, η διακρίβωση των δευτερευόντων προτύπων και η δοκιμή και ανάλυση ρουτίνας των υλικών, συστατικών, προϊόντων, διαδικασιών κλπ.
  • Ο απλός ποιοτικός έλεγχος.
  • Η καθημερινή εφαρμογή της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης.
  • Η διενέργεια εργασιών διοικητικής και νομικής φύσεως σε σχέση με την εξασφάλιση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών.
  • Η συνηθισμένη ανάπτυξη λογισμικού και άλλες συναφείς εργασίες, όπως η υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων, η μετατροπή και/ή μετάφραση γλωσσών προγραμματισμού, η προσαρμογή του υπάρχοντος λογισμικού, η διόρθωση προβλημάτων ή σφαλμάτων σε συστήματα και η ετοιμασία εγχειριδίων χρήστη.