Είναι τα όργανα, ο εξοπλισμός και το λογισμικό που λογιστικώς κατατάσσονται στα πάγια στοιχεία του φορέα και τα οποία αποκτήθηκαν με σκοπό τη χρήση τους, πλήρως ή μερικώς, στην εκτέλεση δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Σύμφωνα με τις καθιερωμένες οδηγίες για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων Ε&Α:

  • ως κόστος αγοράς οργάνων και εξοπλισμού δηλώνεται το συνολικό κόστος αγοράς το έτος που πραγματοποιήθηκε η αγορά και όχι το κόστος απόσβεσης,
  • τα όργανα και ο εξοπλισμός μικρής αξίας κατατάσσονται στις τρέχουσες δαπάνες ανεξάρτητα από τη λογιστική καταχώρηση,
  • στις περιπτώσεις που τα όργανα ή ο εξοπλισμός χρησιμοποιούνται και για άλλες δραστηριότητες, τότε πρέπει να περιληφθεί μόνο το μέρος του κόστους αγοράς τους που αναλογεί σε δραστηριότητες Ε&Α.
Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002