Η Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) είναι το σύνολο των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για υλοποίηση δραστηριοτήτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη). Συγκεκριμένα καλύπτει τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΤΠ), το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τους Προσαρτημένους Προϋπολογισμούς (ΠΠ). Η Κρατική Χρηματοδότηση για Ε&Α μπορεί να αναφέρεται είτε σε τελικώς διαμορφωθείσες πιστώσεις (για παλαιότερα έτη) είτε σε προϋπολογισθείσες πιστώσεις (για το τρέχον έτος). Η Ε&Α την οποία χρηματοδοτούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού μπορεί να υλοποιείται είτε στο εσωτερικό της χώρας από οποιονδήποτε τομέα, είτε στο εξωτερικό. Για πιστώσεις που δεν προορίζονται αποκλειστικά για Ε&Α, στην Κρατική Χρηματοδότηση για Ε&Α συμπεριλαμβάνεται μόνο το μέρος τους που αντιστοιχεί σε Ε&Α. Άλλη χρηματοδότηση που προέρχεται από μη-κρατική ή από άλλη κρατική πηγή εκτός του κρατικού προϋπολογισμού δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην Κρατική Χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης.  Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται στην Κρατική Χρηματοδότηση για Ε&Α η χρηματοδότηση η οποία καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (για παράδειγμα η ευρωπαϊκή συμμετοχή για την υλοποίηση έργων στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ). Αντίθετα συμπεριλαμβάνεται η ίδια συμμετοχή εφόσον χρηματοδοτείται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.