Ο Αριθμός ατόμων (Headcount - HC) χρησιμοποιείται ως δείκτης για τη μέτρηση του απασχολούμενου προσωπικού σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και αποδίδει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται, πλήρως ή μερικώς, σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Ο δείκτης επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα διαθέσιμα δεδομένα (π.χ. αριθμός ατόμων στην εκπαίδευση, την απασχόληση, κ.λπ.).

Τα δεδομένα σε αριθμό ατόμων είναι χρήσιμα για τη μέτρηση αποθεμάτων και ροών. Επιτρέπουν, για παράδειγμα, την ανάλυση σε σχέση με τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές ανθρώπινου δυναμικού από το
εκπαιδευτικό σύστημα και την κυκλοφορία του εντός του συστήματος Ε&Α, όπως επίσης και με άλλα είδη στατιστικών που έχουν το άτομο ως στατιστική μονάδα (όπως δημογραφικά στατιστικά και στατιστικές απασχόλησης). Με τη σύγκριση των δεδομένων για διάφορες χρονικές στιγμές γίνεται δυνατός ο υπολογισμός καθαρών μεταβολών του αποθέματος ανθρώπινων πόρων ή μέσων όρων και ρυθμών μεταβολής (για παράδειγμα ετήσιων ή τριμηνιαίων). 

Τρεις είναι οι εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του απασχολούμενου προσωπικού σε αριθμό ατόμων:

  • ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε Ε&Α σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (συνήθως στο τέλος του ημερολογιακού έτους ),
  • ο μέσος αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε Ε&Α στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
  • ο συνολικός αριθμός ατόμων που απασχολήθηκαν σε Ε&Α στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.