Η καθαρή βασική έρευνα, είναι βασική έρευνα που γίνεται για την προαγωγή της γνώσης. Δεν στοχεύει σε μακροπρόθεσμα οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη, ούτε προσπαθεί να εφαρμόσει τα αποτελέσματά της σε πρακτικά προβλήματα ή να τα μεταφέρει σε τομείς που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους.

Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development - (Publication, OECD, Paris, 2002)