Σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας στο εγχειρίδιο Frascati (revised Field of Science and Technology Classicfication in the Frsacati Manual, 2006) το πεδίο Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, αφορά τις επιστημονικές περιοχές:

  • Βασική Ιατρική
  • Κλινική Ιατρική
  • Επιστήμες Υγείας
  • Ιατρική Βιοτεχνολογία
  • Άλλες Ιατρικές Επιστήμες