Η Εφαρμοσμένη έρευνα είναι πρωτότυπη έρευνα που γίνεται με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων. Ωστόσο, έχει κυρίως έναν συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή στόχο. Αποσκοπεί σε αποτελέσματα σχετικά με ένα ή περιορισμένα σε αριθμό προϊόντα, λειτουργίες, μεθόδους ή συστήματα. Η εφαρμοσμένη έρευνα μετατρέπει τις ιδέες σε λειτουργικά αποτελέσματα. Οι γνώσεις ή οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτήν συχνά κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά μπορούν και να παραμείνουν απόρρητες.

Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development - (Publication, OECD, Paris, 2002)