Για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), ως Εσωτερικές δαπάνες θεωρούνται όλες οι δαπάνες για Ε&Α που γίνονται εντός μίας μονάδας ή τομέα της οικονομίας, όποια κι αν είναι η πηγή χρηματοδότησης. Περιλαμβάνουν τόσο τις τρέχουσες δαπάνες όσο και τις δαπάνες κεφαλαίου. Επίσης συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες που γίνονται εκτός της μονάδας ή του τομέα, οι οποίες όμως υποστηρίζουν την εσωτερική Ε&Α (για παράδειγμα προμήθεια υλικών για Ε&Α).