Ο όρος Δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα (Publicly funded research data) αφορά δεδομένα για ερευνητικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από δημόσια χρηματοδότηση.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021