Ο όρος Αποτελέσματα πειράματος (Experiment results) αφορά δεδομένα αποτελεσμάτων πειράματος που παράγονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021