Δεδομένα αλληλουχίας γονιδιώματος (Genome sequence data) που παράγονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021