Ο όρος Στέγαση (Housing) αφορά διοικητικά δεδομένα που σχετίζονται με την προσιτή (οικονομική) στέγαση, ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες και την τιμή στέγασης, την αγορά κατοικίας και δείκτες σχετικά με τις πολιτικές για προσιτή (οικονομική) στέγαση.