Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) περιλαμβάνει τη δημιουργική και συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης - συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της κοινωνίας - και να επινοηθούν νέες εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης.

Οι στατιστικές Ε&Α καλύπτουν όχι μόνο τις δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιούνται σε τυπικούς ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή διακριτά τμήματα Ε&Α αλλά ευρύτερα όλες τις δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιούνται σε φορείς ή τμήματα που υλοποιούν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο, για να χαρακτηρισθεί μια δραστηριότητα ως Ε&Α θα πρέπει να στοχεύει σε νέα ευρήματα, να βασίζεται σε πρωτότυπες μη προφανείς ιδέες και υποθέσεις, τα αποτελέσματά της να εμπεριέχουν έναν βαθμό αβεβαιότητας, να είναι συστηματική με την έννοια του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των ενεργειών και της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων, καθώς και να οδηγεί σε αποτελέσματα που μπορούν να αναπαραχθούν.