Ο όρος Τοποθεσία ιατρικών και νοσηλευτικών πρακτικών (Location of medical and healthcare practices) αφορά δεδομένα τοποθεσίας ιατρικών/νοσηλευτικών πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν στη χωρική ανάλυση.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021