Ο όρος Απόδοση του τομέα της υγείας (Health sector performance) αφορά διοικητικά δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν την απόδοση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο σύνολό του. Τα δεδομένα απόδοσης του τομέα της υγείας μπορούν να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά): λεπτομερή και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, λεπτομερή ικανοποίηση του ασθενούς από τις υπηρεσίες υγείας, λεπτομερή δεδομένα επισκεπτών υγείας ανά ιατρική πρακτική και περιοχή.
 

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021