Σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας στο εγχειρίδιο Frascati (revised Field of Science and Technology Classicfication in the Frsacati Manual, 2006) το πεδίο Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, αφορά τις επιστημονικές περιοχές:

 • Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
 • Μηχανική Υλικών
 • Βιοϊατρική Μηχανική
 • Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
 • Νανοτεχνολογία
 • Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας