Οι Μισθοί (Salaries) και πιο συγκεκριμένα, οι μισθολογικές κλίμακες (pay scales) είναι τα συστήματα που καθορίζουν το ποσό του μισθού που καταβάλλεται σε έναν εργαζόμενο, το οποίο συνήθως καθορίζεται με τη χρήση πολλαπλών παραγόντων όπως τη θέση, τη τάξη, την παλαιότητα ή το χρόνο που αφιερώνει στον οργανισμό.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021